Στο χώρο αυτό θα αναρτηθούν οι περιλήψεις των εργασιών που έχουν εγκριθεί από την επιστημονική επιτροπή για παρουσίαση στο συνέδριο. Οι σύνεδροι θα μπορούν να καταχωρήσουν παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις προς τους συγγραφείς, βοηθώντας τους να προετοιμάσουν καλύτερα τις ομιλίες τους, ώστε να ικανοποιηθούν καλύτερα οι ανάγκες του ακροατηρίου τους.

Το ιστολόγιο θα αποτελέσει το χώρο από τον οποίο θα «ξεκινήσει» το συνέδριο, οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις του, πριν συναντηθούμε όλοι στη Φλώρινα.

9/4/12

Η επίδραση του τύπου των εργασιών στην αναδυόμενη προσέγγιση στον προγραμματισμό για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γεώργιος Φεσάκης1, Ελισάβετ Μαυρουδή1, Τσαμπίκα Καράκιζα1
1Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας  και Διδακτικής Μηχανικής,
Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περίληψη
Στην εργασία περιγράφεται σχέδιο έρευνας για την επίδραση του είδους του μαθησιακών έργων (π.χ. ψηφιακή αφήγηση, παιχνίδια, διαδραστικές αφίσες-σήματα, έργα διαδραστικής τέχνης) που ανατίθενται στους μαθητές στο πλαίσιο της προσέγγισης αναδυόμενου εγγραμματισμού στον προγραμματισμό ΗΥ. Η προσέγγιση του αναδυόμενου εγγραμματισμού στις γλώσσες προγραμματισμού βασίζεται στην ομώνυμη μεθοδολογία της διδακτικής της γραπτής γλώσσας. Με την συγκεκριμένη προσέγγιση η εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού αναδύεται κατά την εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας κοινότητας μάθησης. Το μαθησιακό αποτέλεσμα καθορίζεται σημαντικά από τα είδη των εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές επειδή θέτουν τις προγραμματιστικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωσή τους. Προηγούμενες έρευνες για την προσέγγιση του αναδυόμενου εγγραμματισμού στον προγραμματισμό δείχνουν ότι οι μαθητές καταφέρνουν να κατασκευάσουν σημαντική προγραμματιστική γνώση και δεξιότητες χωρίς άμεση διδασκαλία αλλά σημαντικά διαφοροποιημένη σε έκταση από μαθητή σε μαθητή. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση και τεκμηρίωση των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων ανάλογα με το είδος της εργασίας.
Λέξεις κλειδιά: Εκμάθηση προγραμματισμού Η/Υ, Ψηφιακή αφήγηση, Αναδυόμενος εγγραμματισμός σε γλώσσες προγραμματισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου