Στο χώρο αυτό θα αναρτηθούν οι περιλήψεις των εργασιών που έχουν εγκριθεί από την επιστημονική επιτροπή για παρουσίαση στο συνέδριο. Οι σύνεδροι θα μπορούν να καταχωρήσουν παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις προς τους συγγραφείς, βοηθώντας τους να προετοιμάσουν καλύτερα τις ομιλίες τους, ώστε να ικανοποιηθούν καλύτερα οι ανάγκες του ακροατηρίου τους.

Το ιστολόγιο θα αποτελέσει το χώρο από τον οποίο θα «ξεκινήσει» το συνέδριο, οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις του, πριν συναντηθούμε όλοι στη Φλώρινα.

9/4/12

Η επίδραση του τύπου των εργασιών στην αναδυόμενη προσέγγιση στον προγραμματισμό για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γεώργιος Φεσάκης1, Ελισάβετ Μαυρουδή1, Τσαμπίκα Καράκιζα1
1Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας  και Διδακτικής Μηχανικής,
Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περίληψη
Στην εργασία περιγράφεται σχέδιο έρευνας για την επίδραση του είδους του μαθησιακών έργων (π.χ. ψηφιακή αφήγηση, παιχνίδια, διαδραστικές αφίσες-σήματα, έργα διαδραστικής τέχνης) που ανατίθενται στους μαθητές στο πλαίσιο της προσέγγισης αναδυόμενου εγγραμματισμού στον προγραμματισμό ΗΥ. Η προσέγγιση του αναδυόμενου εγγραμματισμού στις γλώσσες προγραμματισμού βασίζεται στην ομώνυμη μεθοδολογία της διδακτικής της γραπτής γλώσσας. Με την συγκεκριμένη προσέγγιση η εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού αναδύεται κατά την εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας κοινότητας μάθησης. Το μαθησιακό αποτέλεσμα καθορίζεται σημαντικά από τα είδη των εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές επειδή θέτουν τις προγραμματιστικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωσή τους. Προηγούμενες έρευνες για την προσέγγιση του αναδυόμενου εγγραμματισμού στον προγραμματισμό δείχνουν ότι οι μαθητές καταφέρνουν να κατασκευάσουν σημαντική προγραμματιστική γνώση και δεξιότητες χωρίς άμεση διδασκαλία αλλά σημαντικά διαφοροποιημένη σε έκταση από μαθητή σε μαθητή. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση και τεκμηρίωση των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων ανάλογα με το είδος της εργασίας.
Λέξεις κλειδιά: Εκμάθηση προγραμματισμού Η/Υ, Ψηφιακή αφήγηση, Αναδυόμενος εγγραμματισμός σε γλώσσες προγραμματισμού

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης

Μ. Μπαγιαμπού1
1Τμήμα μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη
Οι έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης διατρέχουν στο σύνολό της  την επιστήμη της Πληροφορικής και η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με αυτές και τις βασικές τους συνιστώσες, αποτελεί ζητούμενο για τον ψηφιακό τους εγγραμματισμό. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τρεις μικρόκοσμους που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό Microworlds Pro και αφορούν τις έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης. Για κάθε μικρόκοσμο περιγράφουμε τις δυνατότητες που παρέχει, τον τρόπο που λειτουργεί και παραθέτουμε ενδεικτικές προτάσεις αξιοποίησής του.
Λέξεις κλειδιά: Μικρόκοσμοι, Διερευνητικό λογισμικό, ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Kωδικοποίηση και Ψηφιακή Αναπαράσταση

Έρευνα για την συμβολή του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ’ Λυκείου στην παρακολούθηση μαθημάτων προγραμματισμού στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Β. Χρυσοχοΐδης

Περίληψη
Στην διαφαινόμενη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την υποβάθμιση του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος < Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό Περιβάλλον >  στη Γ’ Λυκείου, μια έρευνα σχετικά με την χρησιμότητα του μαθήματος κατά τη διάρκεια των σπουδών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, από φοιτητές που παρακολούθησαν και εξετάσθηκαν στο μάθημα αυτό, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην τελική απόφαση, αν πρέπει ή όχι να υπάρχει τέτοιο μάθημα στο νέο Λύκειο. Η έρευνα αρχικά αφορά ως μελέτη περίπτωσης την εξαγωγή αποτελεσμάτων από ερωτηματολόγιο, που απαντήθηκε από φοιτητές της σχολής Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Πατρών. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 100 φοιτητές της σχολής με μέθοδο διαβαθμισμένης κλίμακας τύπου Likert.
Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη Εφαρμογών, Πανελλαδικές Εξετάσεις, Εισαγωγή σε Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 

Οδηγίες Εκπαιδευτική αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών στη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών και πληροφορικήςΓ. Σταυροπόλου


Περίληψη
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί μία νέα διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία των μαθηματικών και της πληροφορικής, η οποία αναπτύχθηκε με τη βοήθεια του συστήματος εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO Mindstorms, με σκοπό να αξιοποιηθεί τόσο στη διδασκαλία της ενότητας των Μαθηματικών της  Β΄  Γυμνασίου  και  συγκεκριμένα στο  μάθημα: «Καρτεσιανό Σύστημα Συντεταγμένων», όσο και στη διδασκαλία της ενότητας της Πληροφορικής της Γ΄ Γυμνασίου, που αφορά στην έννοια της αντιμετάθεσης, ως ενδιαφέρουσας διαθεματικής εφαρμογής.
Τα LEGO Mindstorms είναι εύκολα προγραμματιζόμενα ρομπότ με αισθητήρες, που περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία από τουβλάκια, κινητήρες, αισθητήρες και άλλα εξαρτήματα με τα οποία μπορεί κανείς να κτίσει φυσικά μοντέλα. Μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να εκτελούν μία σειρά ενεργειών και να αντιδρούν σε ερεθίσματα που δέχονται οι αισθητήρες τους.
Από τη συμμετοχή και τις απαντήσεις των μαθητών στα ερωτηματολόγια βγάζουμε το συμπέρασμα ότι διαμόρφωσαν θετικές στάσεις έναντι της εκπαιδευτικής ρομποτικής και θα ήθελαν να συμμετέχουν στο μέλλον σε παρόμοια προγράμματα.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική ρομποτική, μαθηματικά, πληροφορική.

Διδακτική Προσέγγιση Του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού Με Το Scratch

Γ. Μαυροχαλυβίδης1 , Γ. Μακρής2, Ν. Χ. Μπέκος3
1 1ο ΓΕΛ Μαδύτου
2 3ο ΓΕΛ Κατερίνης 
35ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο για την εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Χρησιμοποιείται το περιβάλλον Scratch, μέσω του οποίου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις έννοιες αντικείμενο, ιδιότητα και μέθοδος. Το απλό γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού που παρέχει το Scratch δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν ευκολότερα τις αφηρημένες έννοιες που έχει ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Στόχος του σεναρίου είναι η κατασκευή ενός παιχνιδιού που αποτελείται από αντικείμενα, τα οποία έχουν τις δικές τους ιδιότητες και προγραμματίζονται ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Λέξεις κλειδιά: αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, διδακτικό σενάριο, Scratch.

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση


 Α. Σωτηριάδου1, Σ. Παπαδάκης2
1Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
2Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Περίληψη
Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν μία νέα πραγματικότητα στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιούνται καθημερινά από μεγάλο αριθμό ενηλίκων αλλά και ανηλίκων εκπαιδευομένων. Η αξιοποίηση τους στη διδακτική της Πληροφορικής σε ενήλικες αποτελεί ζητούμενο με στόχο την διευκόλυνση συνεργασίας και επικοινωνίας. Στην παρούσα εισήγηση γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών για την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη διδακτική της πληροφορικής.  Το κυριότερο συμπέρασμα είναι ότι η ευκολία χρήσης των κοινωνικών δικτύων και η δυνατότητα άμεσης ανάδρασης προωθεί την αλληλεπίδραση και τον κριτικό αναστοχασμό των ενήλικων εκπαιδευομένων. Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των ενηλίκων στη διδακτική της πληροφορικής και την επιτυχέστερη υλοποίηση δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης από απόσταση.    
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικά δίκτυα, εκπαίδευση ενηλίκων,  διδακτική πληροφορικής.

Σύγκριση της Στοχοθεσίας του Προγραμματισμού σε Δημοτικό και Γυμνάσιο: η περίπτωση της LOGO

Σ. Τσαγγοπούλου1, Ν. Φαχαντίδης2
1Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 
Περίληψη
Το παραδοσιακό σχολείο αλλάζει και το Αναλυτικό Πρόγραμμα προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα. Ο ρόλος των ΤΠΕ γίνεται, πλέον, πρωταρχικός σε κάθε πτυχή της σχολικής ζωής και οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούν εργαλείο για την ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιλογή της Logo για την υποχρεωτική εκπαίδευση εξακολουθεί να προβληματίζει την εκπαιδευτική κοινότητα. Τελικά, είναι η Logo το πλέον κατάλληλο εργαλείο για τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε επίπεδο Δημοτικού και Γυμνασίου; Ποιοι από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών μπορούν, πραγματικά, να κατακτηθούν από τους μαθητές του Δημοτικού; Το παρόν άρθρο έχει ως πρωταρχικό στόχο τη σύγκριση της στοχοθεσίας του προγραμματισμού σε Δημοτικό και Γυμνάσιο για την περίπτωση της Logo, αλλά και τον εντοπισμό των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος που μπορούν να κατακτηθούν από τους μαθητές του Δημοτικού. Θα ερευνήσουμε, ακόμη, το βαθμό στον οποίο κατακτώνται αυτοί οι στόχοι και κατά πόσο προετοιμάζουν τους μαθητές για το μάθημα του προγραμματισμού της Γ’ Γυμνασίου.
Λέξεις κλειδιά: Logo,  προγραμματισμός,  στοχοθεσία